Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů
(pro internetový obchod www.moonchocolate.eu)

I. Základní ustanovení

1.     Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Moonment s.r.o., se sídlem Hudební 233, Budišovice, 747 64, IČ 06762093 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Moonment s.r.o., Hudební 233, Budišovice, 747 64
email: enjoy(a)moonchocolate.eu
telefon: 724 788 755
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.     Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
3. Osobní údaje jsou zpracovávány správcem v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email, datum narození ……

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
· plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
· oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
· Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
· vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
· zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
· po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahumezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů,nejdéle však do konce třetího kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém jsme vaše osobní údaje získali.
· po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, a nejdéle do konce třetího kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl souhlas odvolán.
· Po dobu 10 let v souladu se zákonem 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty co se do osobních údajů obsažených v daňových dokladech týče.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů uvedené v odstavci č. 1 tohoto článku správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
· podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
· zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
· zajišťující marketingové služby.
přičemž uvedené třetí osoby poskytují zpracovateli záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby jimi prováděné zpracování osobních údajů klienta splňovalo požadavky GDPR, a že s nimi má zpracovatel ošetřen smluvní vztah ve smyslu článku 28 GDPR.
2. Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí (do země mimo EU) nebo mezinárodních organizací.

VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
· právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
· právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
· právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
· právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
· právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
· právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, a to v rozsahu nezbytném pro plněních jejich povinností.VIII. Závěrečná ustanovení
1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a možnostmi odvolání Vámi uděleného souhlasu, a že je v plném rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2019.

Zpět do obchodu